ZamkniecieRoku2017.pl


W nowej książce Zamknięcie roku 2016 uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2016 rok. Książka zawiera duże zmiany duża Nowelizacja VAT, które są przedstawione w książce. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.
Książka Zamknięcie roku 2016 jest swoistym przewodnikiem po tym „labiryncie”, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych”.
W książce wyd. Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać):
- wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże:
- rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto w książce o zamknięciu roku 2016 na przykładach objaśniono wciąż budzące wątpliwości zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.
Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego zarówno pod względem treści, jak i formy.
Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania – przez podatników CIT i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2017 roku, a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Zdzisław Fedak

Dr Zdzisław Fedak to znana postać polskiej rachunkowości. Niekwestionowany autorytet, autor wielu artykułów i publikacji książkowych oraz wieloletni dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, związany z miesięcznikiem "Rachunkowość" od początku istnienia pisma, a od 1981 roku jego redaktor naczelny.
W grudniu 2013 roku wręczono dr. Zdzisławowi Fedakowi Odznakę Honorowej Złotej z Diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". W ten sposób Zarząd Główny SKwP, w uznaniu zasług Jubilata dla Stowarzyszenia i całego środowiska księgowych, uhonorował go, jako pierwszego, tą odznaką, którą wręczyli prof. Zbigniew Messner i dr Teresa Cebrowska - wiceprezes ZG SKwP.